пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

Нормативно-правова база з питань національно-патріотичного виховання

Законодавче-нормативні акти Верховної Ради України

Про вшанування героїв АТО та вдосконален­ня напіонально-патріотичного виховання ді­тей та молоді : постанова Верхов. Ради Укра­їни від 12 трав. 2015 р. № 373-VHI // Офіц. вісн. України. — 2015. — № 41. — Ст. 1249. -Текст постанови доступний також в Інтерне -ті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-19 (дата звернення: 21.08.15)

Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років : Закон України від 9 квіт. 2015 р. № 315-VIII // Офіц. вісн. України. — 2015, — № 40. — Ст. 1179. -Текст Закону доступний також в Інтерне-ті: http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/315-19 (дата звернення: 25.08.15).

Про увіковічення пам’яті Героїв України, які віддали своє життя за свободу і незалежність України : постанова Верхов. Ради України від 13 січ. 2015 р. № 97-VIII // Офіц. вісн, Укра­їни. — 2015. — № б. — Ст. 115. — Текст по­станови доступний також в Інтернеті: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/97-19(дата звер­нення: 25.08.15).

Укази Президента України

Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді: указ Президента України від 12 черв. 2015 р. № 334 // Офіц. вісн. Президента України. — 2015. — № 14. — Ст. 971 — Текст указу доступний та­кож в Інгернеті: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/334/2015 (дата звернення: 21.08.15).

Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової ві­йни : указ Президента України від 24 берез. 2015 p. № 169 // Офіц. вісн. України. — 2015. -№ 24. — Ст. 657. — Текст указу доступний та­кож в Інтернеті: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/169/2015 (дата звернення: 21.08.15).

Про День Національної гвардії України: указ Президента України від 18 берез. 2015 p. № 148 // Офіц. вісн. України. — 2015. -№ 23. — Ст. 632. — Текст указу доступний та­кож в Інтернеті: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/148/2015 (дата звернення: 21.08.15).

Про вшанування подвигу учасників Револю­ції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небес­ної Сотні: указ Президента України від 11 яют. 2015 р. № 69 // Офіц. вісн. України. — 20І5. -№ 13. — Ст. 340. — Текст указу доступний та­кож в Інтернеті: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/69/2015 (дата звернення: 21.08.15).

Про відзначення 150-річчя від дня народжен­ня Михайла Грушевського [Електронний ре­сурс] : указ Президента України від 9 лют. 2015 p. № 63 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. — Текст. дані. — Київ, 2015. — Ре­жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/63/2015 (дата звернення: 21.08.15). — На­зва з екрана.

Про відзначення 200-річчя від дня народжен­ня Михайла Вербицького та 150-ї річниці пер­шого публічного виконання національного гімну [Електронний ресурс] : указ Президен­та України від 12 січ. 2015 р. № 6 // Верхо­вна Рада України : офіц. веб-портал. — Текст, дані. — Київ, 2015. — Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua/3aws/show/6/2015 (дата звер­нення: 21.08.15). — Назва з екрана.

Про відзначення у 2015 році Дня Соборності України : указ Президента України

від 22 груд. 2014 р. № 948 // Шк. б-ка плюс. — 2015. — Січ. (№ 1/2). — С 18. — Текст указу доступний та­кож в Інтернеті: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/948/2014 (дата звернення: 21.08.15).

Про День Гідності та Свободи : указ Прези­дента України від 13 листоп. 2014 р. № 872 // Інформ. зб. для директора шк. та завідуючо­го дит. садочком. — 2015. — № 3/4. — С 76. — Текст указу доступний також в Інтернеті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872/2014 (дата звернення: 21.08.15).

Про День Соборності України : указ Прези­дента України від 13 листоп. 2014 р. № 871 // Інформ. зб. для директора шк. та завідуючо­го дит. садочком. — 2015. — № 3/4.-С.75.-Текст указу доступний також в Інтернеті: http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/871/2014 (дата звернення: 21.08.15).

Про День захисника України : указ Пре­зидента України від 14 жовт. 2014 р. № 806 // Інформ. зб. для директора шк. та завідую­чого дит. садочком. — 2015. — № 3/4. — С 75. — Текст указу доступний також в Інтернеті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806/2014 (дата звернення: 21.08.15).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серп. 2014 р. «Про не­відкладні заходи щодо захисту України та зміц­нення її обороноздатності» : указ Президента України від 24 верес. 2014 р. № 744 // Інформ. зб. для директора шк. та завідуючого дит. са­дочком. — 2015. — № 3/4. — С 68-74. — [До­даток] : Про невідкладні заходи щодо захис­ту України та зміцнення її обороноздатності: рішення Ради нац. безпеки і оборони України від 28 серп. 2014 р. — С 68-74. — Текст ука­зу доступний також в Інтернеті: http://zakonlrada.gov.ua/laws/show/744/2014(дата звернен­ня: 21.08.15).

Нормативно-правові документи Кабінету Міністрів України

Щодо питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді [Електронний ресурс] : протокол наради Кабінету Міні­стрів України від 18 верес. 2014 р. // Депар­тамент освіти і науки Київської обласної дер­жавної адміністрації : [офіц. сайт]. — Текст, дані. — Київ, 2015. — Режим доступу: http://kyiv-oblosvita.gov.ua/poradi/102-patriotichne-vikhovannya-yunogo-pokolinnya(дата звернен­ня: 25.08.15). — Назва з екрана.

Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, За­ходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Ме­тодичних рекомендацій щодо національно-па-тріотичного виховання у загальноосвітніх на­вчальних закладах: наказ М-ва освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. — 2015. — № 7. — С 70-95 ; № 8. — С. 87-95. — Додат­ки : Методичні рекомендації щодо національ­но-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. — № 7. — С 70–95 ; Кон­цепція націонаїьно-патріотичного виховання дітей та молоді. — № 8. — С. 87–95; Текст на­казу доступний також В Інтернеті: http://oldmon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4068-(дата звернення: 1.09.15).

Про затвердження Плану заходів щодо поси­лення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді: наказ М-ва освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 // Ін­форм. зб. для директора шк. та завідуючого дит. садочком. — 2015. — № 3/4. — С 82-85. -Додаток : План заходів щодо посилення на­ціонально-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. — С 83–85. — Текст нака­зу доступний також в Інтернеті: http://osvita. ua/legislation/pozashk_osv/43521/http://osvita. ua/legislation/pozashk_osv/43521/ (дата звер­нення: 21.08.15).

Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класш загальноосвітніх навчальних закла­дів України [Електронний ресурс]: наказ М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 // Освіта.иа. — Текст, дані. -Київ, 2011. — Режим доступу: httphttp://osvita. ua/legislation/Ser_osv/24565/ (дата звернення 18.08.15). — Назва з екрана.

Листи Міністерства освіти і науки України

Про тематику Першого уроку в 2015/2016 навчальному році [Електронний ресурс]; лист М-ва освіти і науки України від 24.07.2015 № 1/9-354 // Міністерство освіти і науки Укра­їни : офіц. веб-сайт. — Текст, дані. — Київ, 2015. — Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ ua/about-ministry/normative/4276- (дата звер­нення: 25.08.15). — Назва з екрана.

Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти [Електронний ресурс] : лист M-ва освіти і на­уки України від 24.06.2015 № 1/9-302 // мі­ністерство освіти і науки України : офіц. веб­сайт. ~ Текст, дані. — Київ, 2015. — Режим до­ступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/ normative/4101- (дата звернення: 25.08.15). — Назва з екрана.

Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю : лист М-ва осві­ти і науки України від 22.05.2015 р. № 1/9-255 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і нау­ки України. — 2015. — № 7, — С. 3-7. — Дода­ток : Методичні рекомендації щодо засад ді­яльності музеїв історичного профілю дошкіль­них, загальноосвітніх, позащкільних та профе­сійно-технічних навчальних закладів. — Текст листа доступний також в Інтернеті: http://oldmon.gov.ua/ua/about~ministry/normative/4015-(дата звернення: 25.08.15).

Щодо відвідування музеїв та навчально-те­матичних екскурсій [з метою підвищення рів­ня патріотичного виховання учнівської та сту­дентської молоді] [Електронний ресурс]: лист М-ва освіти і науки України від 08.05.2015. № 1/9-235 // Департамент освіти і науки Київ­ської обласної державної адміністрації: [офіц. сайт]. — Текст, дані. — Київ, 2015. — Режим доступу: http://kyiv-oblosvita.gov.ua/poradi/102-patriotichne-vikhovannya-yunogo-pokolinnya(дата звернення: 25.08.15). — Назва з екрана.

Про відзначення Дня пам’яті та примирен­ня і Дня Перемоги над нацизмом у Європі : лист М-ва освіти і науки України від 23.04.2015 № 1/9-211 // Інформ. зб. для директора шк. та завідуючого дит. садочком. — 2015. — № 8. — С. 6–8. — Текст листа доступний також в їн-тернеті: http://osvita.ua/legislation/other/46818/ (дата звернення: 24.07.15).

Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни : лист М-Ва освіти і науки України від 09.04.2015 № 1/9-188 // Інформ. зб. для ди­ректора шк. та завідуючого дит. садочком. — 2015. — № 7. — С. 36-50. — [Додаток] : Мето­дичні матеріали до відзначення у загальноос­вітніх навчальних закладах Дня пам’яті та при­мирення та 70-ї річниці Дня перемоги над на­цизмом у Другій світовій війні / Укр. ін-т нац. пам’яті. — С 37–50. — Текст листа доступний також в Інтернеті: http://old.mon.gov.ua/ua/ about-ministry/normative/3744- (дата звернен­ня: 25.08.15).

Про організацію Всеукраїнської дитячо-юкацької військово-патріотичної гри «Сокіл» . («Джура») в навчальних закладах : лист М-ва освіти і науки України від 07.02.2015 № 1/9-78 // Інформ. зб. для директора шк. та завід­уючого дит. садочком. — 2015. — № 5/6. — С. 73–91. — Додаток : Рекомендації з орга­нізації Всеукраїнської дитячо-юнацької вій­ськово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у загальноосвітніх, позашкільних та професій­но-технічних навчальних закладах України. — С 74–91. — Текст листа доступний також в Інтернеті: http://old.mon.gov.ua/ua/activity/ education/59/ 196/patvich 17/ (дата звернення: 21.08.15).

Про методичні рекомендації з патріотично­го виховання : лист М-ва освіти і науки Укра­їни від 27.11.2014 № 1/9-614 // Інформ. зб. для директора шк. та завідуючого дит. садоч­ком. — 2015. — № 3/4. — С 86-94. — Дода­ток : Методичні рекомендації з організації па­тріотичного виховання дітей та учнівської мо­лоді у 2014/2015 навчальному році. — С. 86— 94. — Текст листа доступний також в Інтернеті: http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/44204/ (дата звернення: 21.08.15).

Про відзначення 70-ї річниці вигнання на­цистських окупантів з України [Електронний ресурс] : лист М-ва освіти і науки України від 17.10.2014 р. № 1/9-543 // Освіта.иа. — Текст, дані. — Київ, 2014. — Режим доступу: http:// osvita.ua/legislation/Ser_osv/43429/ (дата звер­нення: 21.08.15). — Назва з екрана. — Дода­ток : Методичні матеріали щодо вшанування 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України.

Про організацію фотовиставок, [Присвяче­них подвигу українського народу під час антитерористичної операції на Сході України] [Електронний ресурс] : лист М-ва освіти і на­уки України від 28.08.2014 № 1/9-429 // Осві-та.ііа. — Текст, дані. — Київ, 2014. — Режим до­ступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/42626/ (дата звернення: 25.08.15). — Назва з екрана.

Про проведення Уроків мужності: лист М-ва освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 И Інформ. зб. для директора шк. та за­відуючого дит. садочком. — 2015.^- № 3/4. — С 81. — Текст листа доступний також в Інтер-неті: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/42453/ (дата звернення: 21.08,15).

Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників : лист М-ва освіти і науки України від 29.07.2014 № 1/9-382 // Практика упр. закл. освіти. — 2014. — № 8. — С 79. — Текст листа доступний також в Інтернеті: http://osvita.ua/Jegislation/ other/42289/ (дата звернення: 25.08.15).

Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами поза-класної роботи [Електронний ресурс] : лист М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530 // Освіта.иа. — Текст, дані. — Київ, 2012. — Режим доступу: http:// osvita.ua/legislation/pozashk_osv/30473/(дата звернення 18.08.15). — Назва з екрана.

Про методичні рекомендації з питань орга­нізації виховної роботи у навчальних закла­дах у 2014/2015 навчальному році: лист М-ва освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 // Інформ. зб. для директора шк. та за­відуючого дит. садочком. — 2015. — № 3/4. — С 77–80. — Додаток : Методичні рекоменда­ції з питань організації виховної роботи у на­вчальних закладах у 2014/2015 навчальному році. — С. 77–80. — Текст листа доступний та­кож в Інтернеті: http://osvita.ua/legislation/Ser_ osv/42285/ (дата звернення: 21.08.15).

Поради психолга батькам по спілкуванню з підлітками
Попередній пост
З досвіду роботи майстра виробничого навчання з професії «Продавець продовольчих товарів, контролер-касир» Мирончук Раїси Петрівни
Наступний пост