пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

Методична робота

Ефективно організована система методичної роботи дозволяє забезпечити безперервне підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та високу якість освітнього процесу.

Наше завдання: допомога педагогу у створенні індивідуальної творчої лабораторії, в якій би він міг вивчати та впроваджувати у власну педагогічну практику досягнення передового педагогічного досвіду, проводити власні експериментальні дослідження, на основі яких вибудовувати індивідуальний творчий стиль, що дозволяло б йому бути на висоті поставлених перед ним освітніх завдань.

Методична робота в училищі організована і проводиться на основі «Положення про методичну роботу в закладах професійної професійно-технічної) освіти», спрямована на підвищення ефективності освітнього процесу, удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та впровадження передового педагогічного досвіду у навчальний процес.

Основними принципи методичної роботи є:

 • демократизація та гуманізація освітнього процесу;
 •  цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей закладу професійної професійно-технічної) освіти та напрямків його діяльності;
 •  організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;
 •  системність та систематичність;
 •  науковість;
 •  оперативність та мобільність;
 •  прогностичність та випереджувальний характер;
 •  оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
 •  пріоритет знань та моральних цінностей.

Основними завданнями методичної роботи є:

 •  організаційно-методичне забезпечення програм розвитку закладу професійної професійно-технічної) освіти;
 •  удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійної освіти;
 •  розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 •  інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;
 •  організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 •  створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 •  забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 •  підготовка до атестації педагогічних працівників.

Методична робота спонукає педагогів до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню колективу педагогічними ідеями та знахідками, допомагає молодим викладачам переймати майстерність у більш досвідчених колег.

Єдина науково-методична проблема, над якою працює колектив ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» — «Формування ключових та професійних компетентностей учнів з метою розвитку конкурентоспроможної особистості — майбутнього фахівця торгівлі та ресторанного бізнесу».

Прогнозований результат:

 1.  Готовність педагога до дослідницької діяльності, його бажання вдосконалювати свою майстерність на основі інноваційної діяльності, оволодіння вміннями теоретично обґрунтувати свої дослідження та розробити до них методичне забезпечення.
 2.  Модель випускника як творчої, життєстійкої та життєздатної особистості з прогнозованими рисами характеру, необхідними для життєвого та професійного зростання.
 3.  Стабільна якість освіти та просування кожного учня особистою траєкторією розвитку.

Терміни реалізації головної методичної проблеми

2018-2019 н.р.

2019-2020 н.р.

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

Після визначення єдиної методичної проблеми, шляхів її реалізації, плану, основних напрямків методичної роботи, перед методичною радою училища постали наступні задачі:

 1.  Створити умови для неперервного вдосконалення фахової компетентності педагогів та набуття ними вмінь і навичок рефлексивної діяльності.
 2.  Надати реальну допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання щодо розвитку їхньої майстерності шляхом упровадження в професійну діяльність інноваційних методик та технологій.
 3.  Провести низку методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів і виявлення перспективного педагогічного досвіду з питань впровадження інноваційних технологій.
 4.  Сприяти розвитку педагогічної техніки, навичок організації науково-дослідницької роботи.
 5.  Здійснювати моніторинг творчого зростання педагогів та результатів освітньої діяльності.
 6.  Здійснювати тісний взаємозв’язок методичної роботи з дослідно-експериментальною, проектною діяльністю.
 7.  Сприяти розвитку комунікативних стосунків між суб’єктами освітнього процесу.

Мета діяльності методичних комісій викладачів та майстрів виробничого навчання і творчих груп полягає в удосконаленні педагогічної майстерності та передбачає впровадження в освітній процес:

 1.  інтерактивних форм та методів роботи;
 2.  технології проєктування предметного навчання та виховної роботи;
 3.  технології дистанційного навчання;
 4.  інноваційні виробничі технології;

Мета діяльності адміністрації училища полягала в управлінській взаємодії, демократизації стосунків та сприянні самореалізації особистості педагога та учня, їх творчому зростанні.

Завдання адміністрації училища, методистів:

 1.  Широке залучення педагогів до аналізу професійної діяльності педагогічного колективу.
 2.  Дотримання принципу гласності на педагогічних радах та інших методичних заходах.
 3.  Делегування окремих функцій управління методичній раді, методичним комісіям.
 4.  Забезпечення обізнаності педагогів зі своїми функціональними обов’язками.

Основні форми науково-методичної роботи

індивідуальні 

 •  наставництво
 •  консультування
 •  стажування
 •  самоосвіта

групові

 •  методичні комісії
 •  творчі групи
 •  школи передового педагогічного досвіду
 •  школа педмайстерності
 •  практикуми

 масові

 • цільові семінари
 • семінари-практикуми
 • педагогічні читання
 • науково-практичні конференції
 • психолого-педагогічні семінари
 • методичні наради
Разом до найкращого Інтернету.
Попередній пост
На шляху до омріяного майбутнього…
Наступний пост