пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

Методична робота

Єдина науково-методична проблема, над якою працює коллектив Херсонського вищого професійного комерційного училища «Формування особистісного потенціалу учнів та розвиток їх творчих здібностей»

Завдання дидактичні:

 • формування інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів
 • розвиток творчої активності кожного суб’єкта навчання
 • розвиток практично-дослідницьких навичок учнів
 • забезпечення й стимулювання саморозвитку і самоактуалізації особистості
 • підвищення рівня навчальних досягнень

Завдання педагогічні:

 • системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів
 • технології інтерактивного навчання
 • технології проектів
 • технології критичного мислення
 • ігрових технологій
 • інформаційних технологій

Metodychna robota

Прогнозований результат:

 1. Готовність вчителя до дослідницької діяльності, його бажання вдосконалювати свою майстерність на основі інноваційної діяльності, оволодіння вміннями теоретично обґрунтувати свої дослідження та розробити до них методичне забезпечення.
 2. Модель випускника як творчої, життєстійкої та життєздатної особистості з прогнозованими рисами характеру, необхідними для життєвого та професійного зростання.
 3. Стабільна якість освіти та просування кожного учня особистою траекторією розвитку.

Терміни реалізації головної методічної проблеми

Metodychna robota

Metodychna robota

Після визначення єдиної методичної проблеми, шляхів її реалізації, плану, основних напрямків методичної роботи, перед методичною радою училища постали наступні задачі:

 1. Створити умови для неперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педпрацівників та набуття ними вмінь і навичок рефлексивної діяльності.
 2. Надати реальну допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання щодо розвитку їхньої майстерності шляхом упровадження в професійну діяльність інноваційних методик та технологій.
 3. Провести низку методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів і виявлення перспективного педагогічного досвіду з питань впровадження інтерактивних технологій.
 4. Сприяти розвитку педагогічної техніки, навичок організації науково-дослідницької роботи.
 5. Продовжувати відслідковувати творче зростання педагогів та результати навчальних досягнень учнів.
 6. Здійснювати тісний взаємозв’язок методичної роботи з дослідно-експериментальною, проектною діяльністю.
 7. Сприяти розвитку комунікативних стосунків між суб’єктами педагогічного процесу

Мета діяльності методичних комісій викладачів та майстрів виробничого навчання і творчих груп полягала в удосконаленні педагогічної майстерності та передбачала такі завдання:

вивчити та впровадити в навчально-виховний процес

 1. інтерактивні форми та методи роботи;
 2. технологію проектування предметного навчання та виховної роботи;
 3. інноваційні виробничі технології;

засвоїти:

 1. комп’ютерну грамотність;
 2. нові інформаційні технології.

Мета діяльності адміністрації училища полягала в управлінській взаємодії, демократизації стосунків та сприянні самореалізації особистості вчителя та учня, їх творчому зростанні.

Завдання адміністрації училища, методиста:

 1. Широке залучення педагогів до аналізу професійної діяльності педагогічного колективу.
 2. Дотримання принципу гласності на педагогічних радах та інших методичних заходах.
 3. Делегування окремих функцій управління методичній раді, методичним комісіям. Забезпечення обізнаності педагогів зі своїми функціональними обов’язками

Основні форми науково-методичної роботи

· індивідуальні

· групові

· масові

· наставництво

· консультування

· стажування

· самоосвіта

· методичні комісії

· творчі групи

· ШППД

· школа педмайстерності

· практикуми

· цільові семінари

· семінари-практикуми

· педагогічні читання

· науково-практичні конференції

· психолого-педагогічні семінари

· методичні наради

Методична комісія технологічних дисциплін

Працюючи над єдиною методичною проблемою, кожна методична комісія обрала свою конкретну тему:

«Формування особистого потенціалу учнів та розвиток їх творчих здібностей»

Методична комісія природничо-математичних дисциплін

«Впровадження інтерактивних форм і методів та використання інформаційних і телекомунікативних технологій у викладанні предметів природничо-математичного циклу.»

Методична комісія соціально-гуманітарних дисциплін

«Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності»

Методична комісія товарознавчих та організаційно-технічних дисциплін

«Впровадження інтерактивних форм і методів організації навчальної діяльності учнів — шлях до підвищення професійної майстерності і конкурентоспроможності на ринку праці»

Методична комісія обліково-еконономічних дисциплін

«Активізація пізнавальної діяльності учнів та розвиток їх творчих здібностей»

Методична комісія класних керівників

«Виховання духовної культури особистості та створення умов для формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді».

Реалізація єдиної методичної проблеми:

І етап

I крок — діагностичний, який обумовив обрання науково-методичної проблеми, постановку завдань, визначення основних напрямків, терміну реалізації головної методичної проблеми і прогнозований результат.

На даному етапі були визначені основні аспекти загальноучилищної проблеми, над якими будуть працювати методичні комісії училища, організована робота педагогічних працівників училища над індивідуальними методичними проблемами (в рамках загальноучилищної проблеми та проблеми методкомісії), визначена тематика індивідуальних методичних проблем.

У методичному кабінеті училища оформлені постійно діючі виставки та картотека літератури і матеріалів педагогічної періодики з загальноучилищної проблеми. Оформлено тематичну папку «Ознайомтесь: інноваційні технології»

II крок — організація дослідницької роботи, під час якої здійснювався відбір педагогів з числа найбільш ініціативних для організації дослідницької роботи, створення творчих груп і розроблення рекомендацій.

Організація роботи теоретичного семінару і залучення до роботи методоб’єднань.

Проведення методичних консультацій адміністрацією училища, методистом та викладачами вищої категорії.

Вивчення передового педагогічного досвіду з даної проблеми.

Metodychna robota

III крок — втілення проблеми в практику роботи училища

В наступному 2006-2007н/р педагогічний колектив активізував роботу по всіх напрямках реалізації головної методичної проблеми. Особлива увага приділялась впровадженню інтерактивних і проектних технологій.

Викладачі дають відкриті уроки, на яких відбувається показ власного досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань з актуальних питань методики (застосування інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі). Були проведені показові уроки, написані методичні розробки, оформлена методична збірка з досвіду впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес. Проведено засідання педагогічної ради за темою «Інтерактивні технології: досвід і перспективи впровадження».

Розпочата робота по вивченню і впровадженню у навчально-виховний процес проектних технологій.

В цей час розпочата робота по вивченню інформаційних та телекомунікативних технологій.

Але справжнім «революційним» в плані інноваційного розвитку училища, активізації роботи над головною методичною проблемою став 2007рік, коли з метою переведення діяльності училища на засади інноваційного розвитку педагогічний колектив розпочав роботу над довгостроковим проектом інноваційного розвитку (2007-2012р.) Херсонського вищого професійного комерційного училища «Від підніжжя — до майстерності. Від майстерності — до Олімпу», автором якого є директор навчального закладу Олімська Є.П.

Робота над загальноучилищним проектом активізувала роботу всіх педагогів над єдиною науково — методичною проблемою по всіх напрямках діяльності. За цей час було розроблено багато різноманітних проектів.

Metodychna robota

ІІ етап

I крок — практично-діяльнісний:

Методична робота в училищі у 2009-2010 н.р. була спрямована на вирішення головної методичної проблеми «Формування особистісного потенціалу учнів та розвиток їх творчих здібностей шляхом впровадження інноваційних техногологій» активізована в напрямках:

 • впровадження інтерактивних і проектних технологій
 • впровадження інформаційних і телекомунікативних технологій
 • впровадження інноваційних виробничих технологій.

Створено 54 різнопланових проекта до розробки яких були залучені учні.

За період роботи педагогічного колективу з 2009 по 2010р відбулись значні позитивні зрушення в напрямку реалізації єдиної методичної проблеми. З метою оволодіння викладачами і майстрами в/н сучасними навчальними технологіями всі методичні заходи в училищі проводяться із запровадженням інтерактивних інформаційних і телекомунікативних технологій (з використанням роботи творчих мікрогруп, методів «акваріуму», «мікрофону», «мозкового штурму»).

В навчальному закладі склались певні виховні традиції, які постійно оновлюються і розвиваються за рахунок використання інноваційних технологій виховання, поширення форм і методів роботи, залучення здобутків системи учнівського самоврядування. Більшість учнів залучені до участі в роботі предметних гуртків, гуртків за інтересами, студій, спортивних секцій.

Metodychna robotaПроведено творчі звіти — Звіт методичної комісії товарознавчих та організаційно-технологічних дисциплін «На крилах натхнення» (Севериненко Т.І.); звіт методичної комісії соціально-гуманітарних дисциплін «Орієнтир на творчу особистість» (Гаврилюк І.А.); звіт викладача предмету «Охорона праці» Морозової А.В. «Крок за кроком — до професійного успіху», звіт про методичну роботу ХВПКУ «Методичний вернісаж» (Перетяпко М.М.);

Оформлені творчі портрети — Гаврилюк І.А. «Методична палітра інноваційної діяльності», Буднік Н.О. — Календар методичної роботи «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій», Москаленко Н.В — «Через впровадження новітніх технологій до вершин професіоналізму».

ІІ крок

 • Систематизація матеріалу з проблеми;
 • Опис технологій;
 • Узагальнення досвіду;
 • Подання досвіду як системи;
 • Написання статей.

Таким чином, в училищі вся методична робота здійснюється в інтерактивному режимі з впровадженням інноваційних технологій, що дає можливість ефективно впроваджувати ці технології у навчально-виховний процес.

До обласного конкурсу на кращу організацію методичної роботи конкурсу створені:

проект «Віртуальний методичний кабінет», презентації педагогічного досвіду викладачів і майстрів в/н «Вернісаж особистостей», «Нетрадиційні форми роботи методичної комісії», «Компетенція учнів — компетентність вчителя». На базі училища був проведений обласний семінар методистів за темою «Від оригінальної методики — до підвищення ефективності навчально виховного процесу». Робота семінару базувалась на узагальненому досвіді методичної роботи ХВПКУ ( виступи методиста Перетяпко М.М і голів методичних комісій: Севериненко Т.І., Буднік Н.О., Гаврилюк І.А., Григор¢євої С.Я.) Учні училища взяли участь у таких конкурсах і стали переможцями: Обласного конкурсу з професії «Офіціант» — І місце.

Обласного конкурсу з професії «Кухар» — ІІ місце.

Протягом останніх років ефективною проведені майстер-класи:

 • Севериненко Т.І. «Формування професійної компетенції шляхом впровадження інноваційних технологій»
 • Альошин В.В. «Фарширування риби: традиції та інновації»
 • Жорова О.З » Школа писанкарства«
 • майстер в/н Сухарева Л.Г. «Формування професійних якостей особистості учнів та розвиток їх творчих здібностей»
 • викладача фізики Буднік Н.О. «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час»
 • викладача математики Клименко О.В. «Інформаційно-телекомунікативні технології на уроках математики»

Проведені і оформлені творчі звіти:

 • звіт методичної комісії товарознавчих та організаційно-технологічних дисциплін «На крилах натхнення» (Севериненко Т.І.)
 • звіт методичної комісії соціально-гуманітарних дисциплін » Орієнтир на творчу особистість» (Гаврилюк І.А.)
 • звіт викладача предмету «Охорона праці» Морозової А.В. » Крок за кроком — до професійного успіху»
 • звіт про методичну роботу ХВКПУ » Методичний вернісаж» (Перетяпко М.М.)

Створено два навчальних фільма з професії «Кухар«з предмету «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» за темами:

 • «Приготування напівфабрикатів з птиці» (Альошин В.В.);
 • «Первинна обробка свинини та яловичини» (Леонова Т.Г., Педь Т.О., Климова С.Ю.)

В минулому навчальному році викладачами і майстрами виробничого навчання була здійснена значна робота по розробці комп’ютерного супроводу уроків, впровадженню інформаційних і телекомунікативних технологій у навчальний процес. Але ця робота потребує ще значної уваги педагогів і в наступному навчальному році. Адже адміністрацією училища створена потужна матеріальна база для запровадження вищевказаних технологій. І тому сьогодні кожен з педагогів повинен зробити все для того, щоб максимально використати можливості комп’ютерних технологій для підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Творча робота педагогів в напрямку реалізації єдиної методичної проблеми має певні результати.Протягом останніх років викладачі і майстри виробничого навчання брали участь в таких обласних конкурсах і посіли призові місця:

 • обласний конкурс на кращу організацію методичної роботи — І місце
 • обласний конкурс на краще КМЗ з предмету «Біологія»- І місце,
 • обласний конкурс на КМЗ з предмету «Географія»- — ІІІ місце,
 • обласний конкурс на краще КМЗ з предмету «Українська мова» — ІІІ місце
 • обласний конкурс на кращий урок-проект з предмету «Географія»- — ІІІ місце
 • обласний конкурс на кращий урок-проект з предмету «Фізика»- — ІІ місце
 • обласний конкурс на кращий навчальний фільм з професії «Кухар»- ІІ і ІІІ місце
 • обласний конкурс на краще КМЗ лабораторії з професії «Кухар»- ІІ місце
 • обласний конкурс на краще КМЗ лабораторії з професії «Продавець»- І і ІІ місце
 • всеукраїнський конкурс на кращу організацію роботи практичного психолога«- ІІ місце
 • всеукраїнський конкурс «Роль бібліотеки ПТНЗ у формуванні професійної компетентності робочих кадрів» — ІІ місце

Все це свідчить про те, що в училищі створена творча атмосфера для професійного зростання педагогів. А професійні досягнення вчителів підкрес люють рівень їх можливостей по створенню комфортних умов для навчання і виховання учнів, забезпеченнявисокого рівня професійної підготовки, розвитку їх творчості, та формування особистісних якостей. Так рівень навчальних досягнень учнів поступово зростає. Збільшується кількість учнів, залучених до роботи предметних гуртків, спортивних секцій,гуртків за інтересаим,студій.Все більше учнів залучається до проектно-цільової діяльності.

Актуальним в наш час є вивчення і впровадження у навчальний процес інноваційних виробничих технологій. В цьому напрямку в нашому училищі здійснюється певна робота яку необхідно продовжувати в наступному навчальному році.

Училище переходить до останнього, завершального кроку на шляху реалізації головної методичної проблеми — систематизації та узагальнення матеріалу, нап­рацьованого колективом з даної проблеми, проведення конференцій і твор­чих звітів педагогів.

Адміністрація навчального закладу
Попередній пост
Методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін
Наступний пост