пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

Правила прийому

на навчання до Державного навчального закладу

«Херсонське вище професійне комерційне училище»

на 2018 рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому на навчання до Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» на 2018 рік розроблені відповідно до законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499, Наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України» від 09.04.2014 № 344.

1.2. На навчання до Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» (далі — ДНЗ «ХВПКУ») приймаються громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ДНЗ «ХВПКУ» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» та спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції, що надається з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «ХВПКУ» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «ХВПКУ», який наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

— організовує прийом заяв та документів;

— проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

— організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

— приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання до ДНЗ «ХВПКУ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

— організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому доводяться до відома вступників через web-сторінку ДНЗ «ХВПКУ» (www.hvpku.ks.ua), інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо.

2.5. Прийом учнів на навчання до ДНЗ «ХВПКУ» здійснюється за державним та/або регіональним замовленням з наступних ліцензованих професій:

5220 Продавець продовольчих товарів 4 розряду, 4211 контролер- касир 2 розряду

5220 Продавець непродовольчих товарів 4 розряду, 4211 контролер- касир 2 розряду

-на базі базової загальної середньої освіти.

Термін навчання — 3 роки.

Без обмежень за статтю, віковими та медичними

показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 25 осіб

— на базі базової загальної середньої освіти.

Термін навчання — 3 роки.

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 25 осіб.

5122 Кухар 4 розряду, 7412 кондитер 3 розряду

— на базі базової загальної середньої освіти.

Термін навчання — 3 роки 5 місяців.

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 75 осіб.

5220 Продавець непродовольчих товарів 4 розряд

— на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 1 рік

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 25 осіб.

5220 Продавець продовольчих товарів 4 розряд

на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 1 рік

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 25 осіб.

5122 Кухар 4 розряд

на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 1 рік 5 місяців

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 30 осіб.

5123 Бармен 4 розряд

на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 6 місяців.

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 25 осіб.

2.6. Усім випускникам, які завершили повний курс первинної професійної підготовки й успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або категорії та видається диплом державного зразка.

2.7. Слухачам, які опанували курс професійно-технічного навчання, успішно склали кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або категорії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

IIІ ступінь навчання здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за відповідним напрямом згідно критеріям переводу (зарахування) на наступний курс та рішення конкурсної комісії за професією:

5123 Бармен 5 розряду

— на базі професійної та повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 4 місяця.

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 15 осіб

5122 Кухар 5 розряд

на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 5 місяців

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 45 осіб.

5220 Продавець продовольчих товарів 5 розряд 

на базі повної загальної середньої освіти.

Термін навчання — 4 місяці

Без обмежень за статтю, віковими та медичними показниками.

Форма навчання — денна.

Обсяг прийому — 30 осіб.

2.8. На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані у п.2.5 Правил, про що засвідчує медична довідка форми 086-у з відповідним висновком лікаря.

2.9. Вступні випробування з усіх професій проводяться для абітурієнтів у вигляді співбесіди.

Порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, порядок розгляду оскаржень результатів рейтингових балів розглянуті та затверджені педагогічною радою ДНЗ «ХВПКУ» до початку роботи приймальної комісії.

2.10. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг для вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається дітям з багатодітних сімей; з сімей де є тільки один із батьків; учням, які пройшли профільне навчання; які вже працювали за обраними для навчання професіями і бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

2.11. Приймальна комісія працює щоденно з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 16.00.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до ДНЗ «ХВПКУ» із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

— документ про освіту (оригінал або його завірену копію) та дві копії;

— медичну довідку форми 086-у з підтвердженням професійної придатності та дві її копії;

— 6 фотокарток розміром 3×4 см

— Карту щеплень та три її копії;

— Характеристику;

— Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

— Ідентифікаційний номер ( 3 копії);

— копії документів, що дають право на пільги для вступу в навчальний заклад.

Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір-направлення, угоду тощо).

4. Умови прийому

4.1. Прийом до ДНЗ «ХВПКУ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

— за рейтинговим списком вступників;

— за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестата про повну загальну середню освіту, якості знань учня;

— за результатами співбесіди;

— за критеріями переводу на ІІІ ступінь навчання .

Зарахування абітурієнтів проводяться в два етапи: 31 липня та 27 серпня ( на вільні місця) для абітурієнтів.

Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів при наявності звільнених місць.

4.2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів на підставі поданої заяви або шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту»

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

— особи, яким відповідно до ст.12 п 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано переважне право;

— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

— діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

— особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

— особи, яким відповідно до Закону України від 14.05.2015 року № 425-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» надано таке право;

— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, — за умови одержання громадянами цієї категорії позитивного результату під час проходження співбесіди;

— діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

— випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

— випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

— учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

— особи, які вступають до ДНЗ «ХВПКУ» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список вступників, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «ХВПКУ» за обраною формою навчання. Рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ «ХВПКУ» вступники обов’язково надають оригінал документу про освіту.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ДНЗ «ХВПКУ» здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «ХВПКУ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх — його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.1. 5.7. Зарахування до ДНЗ «ХВПКУ» на навчання здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції, що надається з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ «ХВПКУ». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ «ХВПКУ», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати рейтингу, зберігаються протягом 3-х місяців, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.6 Прийом документів від вступників починається 1 червня і завершується 27 серпня.

6.7 Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання до Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне комерційне училище» на 2018 рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

Умови прийому абітурієнтів до навчального закладу розглянуті педагогічною радою.

 

 

Правила прийому
до ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище»
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста в 2018 році

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2017 року № 1317 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р. за № 1396/31264
І. Загальні положення
1. Ці Правила є обов’язковими для ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище»
2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527291 від 02.10.2014 р. та затверджені педагогічною радою Правила прийому до ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» (далі — Правила прийому).
3. Прийом до ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, що надаються на оплату послуг з підготовки молодших спеціалістів на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
4. Організацію прийому вступників до ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника закладу освіти. Головою приймальної комісії призначається керівник закладу освіти. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище», затвердженим педагогічною радою закладу освіти відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» оприлюднюється на web-сайті ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» (www.hvpku.ks.ua).
Директор ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» та виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

ІІ. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;
квота-1 – визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів та вступних випробувань, крім осіб, які мають право на квоту-2;
квота-2 – визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення в уповноважених навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560);
конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу навчального закладу) для прийому вступників на певну спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до правил прийому до ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище» (далі – Правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від форми власності навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до цих Правил (на конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1 чи квотою-2, що реалізується відповідно до цих Правил;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до правил прийому до ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище»;
термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про вищу освіту» та «Про освіту»
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;
технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.
ІІІ Прийом на навчання для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище приймаються: особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
2.Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

— 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
— 181 Харчові технології

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище».
Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.

4. Особливості прийому до ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.
5. Особливості прийому до ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище» осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.
ІV Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, що надаються на оплату послуг з підготовки молодших спеціалістів на умовах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
4.Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти, якщо вони:
— за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії;
— мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.
5. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до частини другої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».
6. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту».
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених статтею 61 Закону України «Про вищу освіту».
7. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.
8. Квоти-1 встановлюються ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» у межах загального обсягу державного або регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями.
9. Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в навчальних закладах у структурі уповноважених вищих навчальних закладів у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення.
V. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюють заклади освіти, які здобули ліцензію за відповідною спеціальністю не пізніше 31 грудня 2017 року.
2. Прийом на навчання за державним (регіональним) замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України (регіональним замовником). Міністерство освіти і науки України, інші державні, регіональні замовники здійснюють розміщення державного (регіонального) замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій — у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Розподіл державного (регіонального) замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) заклади освіти здійснюють самостійно.
ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» здійснює прийом на навчання за спеціальностями, формою навчання в такому обсязі:
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» — 30 осіб; денна форма навчання;
181 «Харчові технології – 45 осіб, денна форма навчання
3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основі конкурсної пропозиції визначається закладом освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного або регіонального замовлення
4. Загальний обсяг державного замовлення для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2 для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому.
— 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» — 30 осіб;
— 181 «Харчові технології – 45 осіб
VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1.Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються правилами прийому (при цьому зарахування на місця державного (регіонального) замовлення закінчується не пізніше 15 вересня).
2.Прийом заяв та документів розпочинається 2 липня 2018 року о 8 год.00 хв.
3. Прийом заяв та документів закінчується:
о 16год.00 хв. 17 серпня
4. Вступні іспити з української мови проводяться 20 серпня;
5. Фахові випробування проводяться 22 серпня
6. Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами вступних іспитів та фахових випробувань та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 23 серпня.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 16.00 год. 27 серпня. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 год. 28 серпня
7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних іспитів та фахових випробувань (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 23 серпня;
8. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 16.00 год. 27 серпня;
9.Зарахування вступників відбувається:
за державним (регіональним) замовленням — не пізніше 12.00 год. 28 серпня;
10. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому (при цьому зарахування на навчання на місця державного та регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня).

VІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище»

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника подають заяви в паперовій формі.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище». Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.
Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного (регіонального) замовлення»;
 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат та диплом кваліфікованого робітника з додатками);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та фахових випробувань, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

6. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені цими Правилами, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачені цими Правилами, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище». Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

8. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціальних умов на здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня за державним або регіональним замовленням.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
9. Приймальна комісія ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище» розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище» на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів та фахових випробувань, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

11. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище» на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.
Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника — у формі фахових вступних випробувань;
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.

4.Вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому:
— за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» — товарознавство продовольчих товарів;
— за спеціальністю «Харчові технології» — технологія приготування їжі з основами товарознавства

5. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника конкурсний бал розраховується за формулою:
конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ,
де П1 — оцінка вступного іспиту з української мови; П2 — оцінка фахового вступного випробування. ОУ — бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною системою.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.

6. Результати вступних іспитів для вступників на основі освітньо-кваліфікованого рівня кваліфікованого робітника з української мови та фахового вступного випробування оцінюються від 1 до 12 балів.
7. ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі:

-З української мови – 6 балів;
-вступні фахові випробування – 7 балів
8. Програми фахового вступного випробування розробляються і затверджуються головою приймальної комісії ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до фахового вступного випробування завдань, що виходять за межі зазначених програм.

9. Вступні іспити з української мови для вступників на основі професійної освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.

10.Програми вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище». У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

12. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище», розглядає апеляційна комісія ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

13. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів за результатами апеляцій, Приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

ІХ. Спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням мають:

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням є:
— Зарахування за співбесідою;
— участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.
— переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:
особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

3. В разі отримання кількості балів за кожний вступний іспит (української мови та фахового випробування) не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

 • особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
  Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

4. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 • діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.

5. Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, — категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, — категорія 2;
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

6. Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Х. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковуєтьсяи за конкурсним балом від більшого до меншого;

Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 або квоти-2.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище».

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті відповідно до строків, визначених у цих Правилах.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників .
6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб- сайті ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

ХІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в цих Правилах, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, та/або інших документів, передбачених цими правилами прийому, до приймальної комісії ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище».
Подані оригінали документів зберігаються у ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» протягом усього періоду навчання.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у цих Правилах, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня за державним замовленням.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

ХІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в цих Правилах.

2.При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

ХІІІ. Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

1. ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування за відповідною спеціальністю .
2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в порядку, передбаченому п.3 Спеціальними умовами цих Правил.

3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

 • особи, які мають спеціальні права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням, передбачені спеціальними умовами цих Правил, незалежно від конкурсного бала;
 • особи, які мають спеціальні права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням, передбачені спеціальними умовами цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому цими Правилами, не більше ніж на 5 балів;
 • особи, які мають спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням, передбачені пунктом 4 розділу ІХ цих Правил за умови, що отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому цими Правилами, не більше ніж на 3 бали;
 • особи, які не отримали право на місця за державним або регіональним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІХ цих Правил.

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, зазначених в 3-5 пунктах, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» , про що навчальний заклад повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання.

XІV. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

1. Наказ про зарахування на навчання видається директором
ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище» на підставі рішення приймальної комісії. Наказ про зарахування на навчання з додатком до нього формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в цих Правилах.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище», якщо вони відраховані з навчального закладу за власним бажанням, таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище», про що видається відповідний наказ.

4. На звільнене (і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

ХV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів вищої освіти України
1. ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» не здійснює підготовку іноземців та осіб без громадянства згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272) так як не має на це квот.

ХІV. Вимоги до Правил прийому

1. Правила прийому в 2018 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються педагогічною радою ДНЗ
« Херсонське вище професійне комерційне училище» до 31 грудня 2017 року, розміщуються на офіційній веб-сайті ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище» і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою. У разі прийняття рішення місцевою радою щодо використання регіональних мов або мов національних меншин Правила прийому також оприлюднюються цими мовами.
Правила прийому містять:
перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей) (Додаток 1), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом;
порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників;
перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;
порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця з 8.00 до 16.00 без обідньої перерви
з 8.00 до 16.00 без обідньої перерви
з 8.00 до 16.00 без обідньої перерви
з 8.00 до 16.00 без обідньої перерви
з 8.00 до 16.00 без обідньої перерви
Субота, неділя вихідний

порядок і строки прийому заяв і документів;
порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;
порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище»;
порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та строки зарахування вступників закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання;
наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;
вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;
квоти для прийому за державним (регіональним) замовленням окремих категорій вступників відповідно до законодавства;
перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
3. Правила прийому визначають порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

4. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.

XVІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ДНЗ « Херсонське вище професійне комерційне училище»

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» .

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

Відповідальний секретар  приймальної комісії                                            Слатвінська В.М.