пр. Сенявина 26, Херсон  (0552) 33 80 35  015hvpku@i.ua

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Виробництво харчової продукції»

28.12.2018р. в ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» завершила свою роботу експертна комісія МОН України, що провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище», пов’язану з підготовкою здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» зі спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» за першим рівнем вищої освіти (молодший спеціаліст).

В процесі експертизи встановлено:

• достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України навчальним закладом разом із заявою щодо акредитації освітньо-професійної програми;

• фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення, якісні характеристики підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності закладу вищої освіти та його відповідність установленим законодавством вимогам.

На підставі аналізу поданих на первинну акредитацію матеріалів і проведеної на місці акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» зі спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» за першим рівнем вищої освіти (молодший спеціаліст) в ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» Експертна комісія дійшла висновку, що рівень підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» зі спеціальності 181 Харчові технології 18 «Виробництво та технології» за першим рівнем вищої освіти (молодший спеціаліст) в ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» відповідає встановленим нормативним вимогам та забезпечує державну гарантію якості освіти.

Експертна комісія відзначає, що:

— організаційне забезпечення підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» першого рівня вищої освіти (молодший спеціаліст) у ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» регламентується необхідною документацією, затвердженою в установленому порядку та забезпечується поєднанням теоретичної і практичної підготовки, навчальний процес проводиться відповідно до освітньо-професійної програми і навчального плану;

— формування контингенту студентів є завданням багатофункціональним і циклова комісія технологічних дисциплін працює в цьому напрямі на належному рівні, що сприяє збереженню динаміки вступу на спеціальність. Контингент студентів за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» спеціальності 181 «Харчові технології» 18 «Виробництво та технології» першого рівня вищої освіти (молодший спеціаліст) відповідає встановленому ліцензованому обсягу;

— система забезпечення якості освітньої діяльності ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» сприяє якісній підготовці молодших спеціалістів і відповідає Державним акредитаційним вимогам. Результати контролю залишкових знань студентів за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» першого рівня вищої освіти (молодший спеціаліст) із дисциплін, за якими проведено ККР, аналіз звітів з практики та рівень курсових проектів засвідчують достатній рівень теоретичних знань, професійно-практичної підготовки студентів і підтверджують їхню здатність до самостійної професійної роботи, відповідають чинним Державним вимогам до акредитації освітніх послуг у сфері вищої освіти та забезпечують високу якість і професійну підготовку молодших спеціалістів.

На підставі зазначеного вище експертна комісія МОН України зробила висновок про спроможність ДНЗ «Херсонське вище професійне комерційне училище» здійснювати підготовку здобувачів за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» зі спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології» за першим рівнем вищої освіти (молодший спеціаліст) і може бути акредитована в межах ліцензованого обсягу.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням:

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Виробництво харчової продукції»

Булінг: МОН радить, що робити батькам і дітям
Попередній пост
Чудове свято — Новий рік.
Наступний пост